top of page

Vypalování porostu a spalování dřevní hmoty

Oteplení a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy nebo spalování dřevní hmoty.

Rádi bychom vás upozornili na povinnosti, které vyplývají ze zákona 133/1985 Sb.o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f.

 

Spalování trávy a dřevní hmoty.

Při vypalování vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Nejen teplé počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k úklidu. Při spalování listí, větví ze stromů nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším případě i ohrozit životy a zdraví lidí. Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním jednáním při manipulaci s otevřeným ohněm. I když pálení suché trávy, větví a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. Pálení hmoty přírodního charakteru musí být na menších hromadách a předem ohlásit na obecní úřad a také na operační středisko Hasičského záchranného sboru, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů popřípadě může takovou činnost zakázat.

Plošné vypalování veškerého porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo plošně vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun. 

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí. 

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení odpadu přírodního charakteru dodržujte tato pravidla:

 • důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje

 • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor

 • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste

 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)

 • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek

 • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně

 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte

 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů

 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

 • při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte

 • ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky

 • při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh

 • oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.

Rádi bychom Vás informovali o službě, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor - evidenci pálení prostřednictvím internetu:

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

bottom of page