top of page

Čím, co a jak hasit...

Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! 

 

Znáte hasící přístroje? Jaký zvolit správný typ a jak s ním správně zacházet?

K čemu slouží hasící přístroje

Hasící přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasící přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Údaje na hasícím přístroji:

návod na hasicím přístroji

Druhy hasících přístrojů:

druhy hasicích přístrojů

Správná volba hasícího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru:

třídy požáru

Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). Jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní a pěnové.

Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo plynové hasicí přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého).

Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.

DRUHY HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

 

Pěnový HP -  používají se zejména na hašení hořlavých kapalin (benzín, nafta apod.). Nesmí se používat na elektrická            zařízení pod napětím!

Vodní HP - jsou vhodné zejména na hašení pevných látek. Stejně jako pěnový hasící přístroj se nesmí používat na elektrická zařízení pod napětím!

Práškový HP - Díky svému složení jsou vhodné na hašení téměř jakékoli látky, s výjimkou sypkých hmot (piliny, hořlavé prachy apod.) a hořlavých kovů.

Sněhový HP (CO2) - Sněhové hasící přístroje jsou vhodné k hašení hořlavých kapalin a plynů, elektrických zařízení pod napětím a k hašení jemné mechaniky (PC, TV apod.). Není vhodný k hašení sypkých hmot. Hasební medium nijak nepoškozuje hořící materiál a jeho okolí, protože se po použití odpařuje.

Upozornění: Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

co a čím hasit

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Správné použití hasícího přístroje je graficky znázorněno na každém hasícím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Kontrola hasícího přístroje se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.

JAKÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SI POŘÍDIT DO DOMÁCNOSTI A DO AUTOMOBILU

Do vaší domácnosti i do vašeho automobilu doporučujeme pořídit si práškový hasicí přístroj ABC (je možné jej použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je ale následné odstraňování prášku). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasící přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodná alternativa ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje. Ty je možné využít v počátcích vznikajících požárů. Oproti hasícím přístrojům mají (díky menšímu objemu hasící látky) menší účinnost. Jejich výhodou je snadná skladnost (např. v kuchyni v šuplíku, v automobilu v přihrádce spolujezdce apod.), a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).

bottom of page